Loader

L’HABITATGE SALUDABLE DINS LA CIUTAT

Pisoft és un habitatge que es va començar a reformar el 2019 i es va finalitzar el 2023. La tècnica emprada va ser l’autoconstrucció. L’eix inamovible del principal disseny va ser la qualitat de l’aire interior, la llum natural, els materials que estan en contacte amb les persones i les energies renovables.

 

 

Aquest és un projecte fortament impregnat amb criteris de bioconstrucció i bioclimàtics, amb la intenció de viure amb dependència energètica subcontractada pròxima «a zero».

 

L’habitatge funciona amb l’aigua de la pluja i amb energies renovables com la fotovoltaica, la tèrmica i la biomassa.

 

 

L’absència de tot allò que pot constituir una molèstia o incomoditat per viure-hi van crear un espai de gran confort natural. Totes les estances es van dotar de llum natural la qual ha produït un estalvi econòmic i ecològic.

 

Pisoft es va dissenyar per extraure la màxima eficiència i rendiment del seu entorn i natura. Es van descartar tots els materials tòxics o que emetin compostos orgànics volàtils (COV).

Etiqueta d’exemple.

Pendent definitiu en tràmit pel final d’obra.

El material principal és la fusta que s’utilitza estructuralment. També és present en tots els acabats interiors i mobles sense envernissar perquè exerceixi d’actor regulador de la humitat.

 

Com a aïllament natural en la construcció es va optar per realitzar una coberta de palla de civada natural amb 70 cm de gruix (marcat el gruix amb una fletxa a la part superior dreta de la façana).

 

La façana principal es va aïllar amb 17 cm de cartó reciclat que actua tèrmicament i acústicament. Les parets interiors i contra-façanes estan aïllades amb paper triturat dins les cambres d’aire.

 

La calefacció de l’habitatge principal pot funcionar amb biomassa, tèrmica solar, elèctrica solar o totes combinades. La seva construcció d’aïllament passiu permet un escalfament molt econòmic i de baixa temperatura afavorida per una gran inèrcia tèrmica.

 

La frescor interior l’extreu del jardí central i de l’intercanvi del subsol fent circulant l’aigua del cup que està naturalment fresca. Les aigües pluvials són tractades i utilitzades a la dutxa, el rentaplats, la rentadora, les piques, l’hort i el reg. Les aigües de la dutxa són emmagatzemades per reutilitzar-les al vàter.

 

La ventilació és creuada agafant l’aire fresc i pur del jardí interior que es reparteix a totes les estances per l’efecte xemeneia o bé forçada.

 

L’habitatge té 5 petits horts urbans instal·lats a la terrassa que abasteixen el consum d’hortalisses i que es reguen amb l’aigua de la pluja emmagatzemada.

 

Tot l’habitatge és intel·ligent i funciona mitjançant programari d’eficiència energètica per a la gestió no simultània dels consums i per aconseguir estalvi energètic escrupolós.

 

Aquest projecte és un exemple més de com viure d’una manera sana i saludable dins d’una ciutat i sense prescindir del benestar que les societats modernes ens ofereixen.

LA VIVIENDA SALUDABLE DENTRO DE LA CIUTAT

Pisoft es una vivienda que se empezó a reformar en 2019 y se finalizó en 2023. La técnica utilizada fue la autoconstrucción. El eje inamovible del diseño principal fue la calidad del aire interior, la luz natural, los materiales que están en contacto con las personas y las energías renovables.

 

 

Este es un proyecto fuertemente impregnado con criterios de bioconstrucción y bioclimáticos, con la intención de vivir con dependencia energética subcontratada próxima «a cero».

 

La vivienda funciona con el agua de la lluvia y con energías renovables como fotovoltaica, térmica y biomasa.

 

 

La ausencia de todo lo que puede constituir una molestia o incomodidad para vivir en ella crearon un espacio de gran confort natural. Todas las estancias se dotaron de luz natural que ha producido un ahorro económico y ecológico.

 

Pisoft se diseñó para extraer la máxima eficiencia y rendimiento de su entorno y naturaleza. Se descartaron todos los materiales tóxicos o que emitan compuestos orgánicos volátiles (COV).

Etiqueta de ejemplo.

Pendiente definitiva en trámite por final de obra.

El material principal es la madera que se utiliza estructuralmente. También está presente en todos los acabados interiores y muebles sin barnizar para que ejerza de actor regulador de la humedad.

 

Como aislamiento natural en la construcción se optó por realizar una cubierta de paja de avena natural con 70 cm de espesor (marcado el espesor con una flecha en la parte superior derecha de la fachada).

 

La fachada principal se aisló con 17 cm de cartón reciclado que actúa térmica y acústicamente. Las paredes interiores y contrafachadas están aisladas con papel triturado dentro de las cámaras de aire.

 

La calefacción de la vivienda principal puede funcionar con biomasa, térmica solar, eléctrica solar o todas combinadas. Su construcción de aislamiento pasivo permite un calentamiento muy económico y de baja temperatura auspiciada por una gran inercia térmica.

 

La frescura interior la extrae del jardín central y del intercambio del subsuelo haciendo circulando el agua del aljibe que está naturalmente fresca. Las aguas pluviales son tratadas y utilizadas en la ducha, el lavavajillas, la lavadora, los fregaderos, el huerto y el riego. Las aguas de la ducha son almacenadas para reutilizarlas en el inodoro.

 

La ventilación es cruzada cogiendo el aire fresco y puro del jardín interior que se reparte en todas las estancias por el efecto chimenea o forzada.

 

La vivienda tiene 5 pequeños huertos urbanos instalados en la terraza que abastecen el consumo de hortalizas y que se riegan con el agua de la lluvia almacenada.

 

Toda la vivienda es inteligente y funciona mediante software de eficiencia energética para la gestión no simultánea de los consumos y para conseguir un ahorro energético escrupuloso.

 

Este proyecto es un ejemplo más de cómo vivir de forma sana y saludable dentro de una ciudad y sin prescindir del bienestar que las sociedades modernas nos ofrecen.